Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DCK ØST lørdag den 16. marts 2024 kl. 1000 i Skamstrup Forsamlingshus, dørene åbnes kl. 0900, hvor der serveres morgenbrød.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Årsberetning ved formanden.
  3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
  4. budget for det kommende 2025 fremlægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse., enten via formandens klubmail eller ved brev.

Indkomne forslag vil være tilgængelige på klubbens hjemmeside jf. vedtægterne.
7. Valg af formand i lige år og kasserer i ulige år.

Der skal vælges formand for 2. år
8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i ulige år og 1 medlem i lige år.

På valg er: Peder Roed DCK 1318 for 2 år.

Da Ole Thomsen DCK 5087 ønsker at udtræde af bestyrelsen skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1. år
9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år).

Begge nuværende suppleanter har tilkendegivet at de ikke ønsker genvalg
10. Valg af godkendt revisor.

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant

På valg er: Bilagskontrollanter Dorte Larsen DCK 5467 Dorte Wehrs Andersen DCK 5922

På valg er: bilagskontrollantsuppleant Dorthe Hansson DCK 239

 1. Eventuelt.

PBV.

Flemming Bøgvad

Formand

 

Vil du dele denne nyhed?

Del på Facebook
Del på Linkedin

Flere nyheder